Sąd Rejonowy w Legnicy

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Struktura organizacyjna -› Wydziały -› VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Strona główna
 
Wokanda
 
Aktualności
 
Ogłoszenia sądowe
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Struktura organizacyjna
 
 
Kontrola zarządcza
 
 
Informacje
 
 
Portal Orzeczeń
 
Zamówienia publiczne
 
Oferty pracy
 
 
Praktyki studenckie
 
Informacje dodatkowe
 
Pomoc Ofiarom Przestępstw
 
Kontakt
 
Instrukcja obsługi
 
Mediacja
 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Dodano: 2009-07-27 00:15:27
Zmodyfikowano: 2016-03-21 08:15:18
Opublikował: Maciej Rymarz
Przez: Tomasz Jaworski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 34396
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący – SSR  Aldona Drogomirecka-Mużyło
Pok. 210 II piętro

Sekretariat  Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Waldemar Sis
Z-pca Kierownika:  Marzena Janowska
 
Sąd Rejonowy w Legnicy
ul.
Andersa 12-13
59-220 Legnica
 pok.208, I piętro
tel. (76) 754 48 45
fax. (76) 754 48 56
 
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy VI Wydziale Ksiąg Wieczystych
(wydawanie odpisu elektronicznej księgi wieczystej)
Pokój 10, parter
 
tel. (76) 754 48 55
 
Przewodnicząca wydziału przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 1000-1200
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Legnicy.
Księgi wieczyste VI Wydział Ksiąg Wieczystych zakłada i prowadzi dla nieruchomości, które nie mają urządzonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zginęły lub uległy zniszczeniu.
Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
Księgi wieczyste są jawne . Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne.
Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:
 • pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
 • drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego
 • trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy innych praw i roszczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
 • czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.
Księga wieczysta dla ograniczonego prawa rzeczowego zawiera cztery działy, z których:
 • pierwszy obejmuje oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz oznaczenie nieruchomości, z którą jest związany,
 • drugi obejmuje wpisy dotyczące osoby, której przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • trzeci jest przeznaczony na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
 • czwarty jest przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek.
Księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Legnicy prowadzone są w formie informatycznej . Księgi wieczyste prowadzone w formie informatycznej są udostępniane do wglądu w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz przez ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, które mieszczą się przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.
Z ksiąg wieczystych za odpłatnością mogą być wydawane:
 • odpisy zwykłe, które zawierają tylko aktualne wpisy,
 • odpisy zupełne, które zawierają także wpisy wykreślone,
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.
Opłata za wydanie jednego odpisu zwykłego wynosi 30 złotych, opłata za wydanie jednego odpisu zupełnego wynosi 60 złotych, opłata za wydanie jednego zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wynosi 10 złotych.
Do wniosku złożonego w ekspozyturze Centralnej Informacji w Legnicy winien być dołączony oryginalny dowód wniesienia opłaty na rachunek dochodów Sądu Rejonowego w Legnicy lub dowód wniesienia opłaty w kasie Sądu Rejonowego w Legnicy. Na dowodzie wpłaty, przelewie należy podać numer księgi wieczystej za który została wniesiona opłata.
Wnioski o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych składa się na urzędowym formularzu, który jest dostępny nieodpłatnie w ekspozyturze Centralnej Informacji w Legnicy, która ma siedzibę przy ulicy Andersa Nr12-13. Wnioski udostępnia się także za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu Rejonowego w Legnicy.
W księgach wieczystych mogą być ujawnione - wpisane między innymi:
 • prawo własności,
 • prawo użytkowania wieczystego,
 • użytkowanie,
 • służebność,
 • hipoteka,
 • prawo najmu lub dzierżawy, prawo pierwokupu, prawo odkupu,
 • prawo dożywocia,
 • roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych i warunkowych,
 • roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.
Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnieni prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.
Wnioski o dokonanie wpisu w księdze wieczystej składa się na urzędowym formularzu w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych przy ulicy Andersa Nr12-13. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej. Dokumenty do wniosku winny być dołączone w oryginale bądź w odpisach poświadczonych przez organ, który je wydał. Do wniosku o wpis należy także dołączyć dowód wniesienia opłaty sądowej w postaci znaków sądowych ( nie wolno ich kasować samemu), kopii przelewu lub kwitu Punktu kasowego.
Opłatę sądową można uiścić:
 • w Punkcie kasowym w Sądzie Okręgowym w Legnicy ul. Złotoryjska 40 nabywając znaki sądowe lub też dokonując wpłaty na kwit.
 • w formie przelewu – dokonując wpłaty na konto dochodów Sądu Rejonowego w Legnicy .
Na przelewie bankowym należy bezwzględnie podać numer księgi wieczystej oraz wskazać nazwę VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy , którego wpłata dotyczy.
Sędzia   Sądu  Rejonowego w Legnicy  orzekający w  VI Wydziale  Ksiąg Wieczystych:
 
Drogomirecka-Mużyło Aldona
 
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji
 
 
Kontakt
Punkt Informacyjny
 
tel.: (76)  754 47 40
 
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
tel. cent: (76) 754 47 00
fax.: (76) 754 47 10
(Prezes, Dyrektor Sądu,
II Wydział Karny,
V Wydział Gospodarczy,
Kuratorzy: pion dla dorosłych, Kasa )
 
ul. Kościuszki 1-3
59-220 Legnica
(I Wydział Cywilny)
 
ul. Andersa 12-13
59-220 Legnica
(III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
Kuratorzy: pion rodzinny)
 
NIP   691-10-61-713
REGON  000325191
 
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.