Sąd Rejonowy w Legnicy

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności -› Informacje -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego z dnia 08 lipca 2009r.
Strona główna
 
Wokanda
 
Aktualności
 
Ogłoszenia sądowe
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Struktura organizacyjna
 
 
Kontrola zarządcza
 
 
Informacje
 
 
Portal Orzeczeń
 
Zamówienia publiczne
 
Oferty pracy
 
 
Praktyki studenckie
 
Informacje dodatkowe
 
Pomoc Ofiarom Przestępstw
 
Kontakt
 
Instrukcja obsługi
 
Mediacja
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego z dnia 08 lipca 2009r.
Dodano: 2009-07-08 13:24:19
Zmodyfikowano: 2009-07-08 13:24:19
Opublikował: Maciej Rymarz
Przez: Maciej Rymarz
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 1075
Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko Głównego Księgowego
z dnia 08 lipca 2009r.
OK. 111- 72/09
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego Sądu Rejonowego w Legnicy
 
Prezes Sądu Rejonowego w Legnicy na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 1998 r., nr 162, poz. 1125 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze   o g ł a s z a   nabór  w drodze konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Legnicy ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica.
 
Liczba etatów: 1
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  Głównego Księgowego:
Prowadzenie rachunkowości sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzenie gospodarki finansowej sądu zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającej na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, wykonywaniu budżetu, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, dokonywaniu kontroli należności sądowych, opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości, gospodarki kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, nadzór nad gospodarką sumami depozytowymi i sumami na zlecenie, opracowywanie sprawozdań budżetowych, kontrola kancelarii komorniczych, sporządzanie deklaracji podatkowych i innych wymaganych prawem oraz sprawozdań finansowych dla odpowiednich instytucji.
 
Wymagania bezwzględnie konieczne:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. posiada nieposzlakowaną opinię,
3. spełnia jeden z poniższych warunków:
    a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne        
        studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
    b) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
    c) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy,  
       wydane na podstawie odrębnych przepisów,
4. posiada co najmniej  3 – letnią praktykę w księgowości,
5. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
6. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
7. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
8. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz,
9. umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Vista, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE, Excel, programy finansowo – księgowe),
10. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
11. umiejętność samokształcenia,
12. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
13. wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo     skarbowe,
14. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
 
Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
2. odporność na stres,
3. komunikatywność,
4. dyspozycyjność,
5. dokładność,
6. rzetelność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.  podanie o przyjęcie na stanowisko Głównego Księgowego,
2.  życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej wraz ze zdjęciem,
3.  odpis/kopia dyplomu ukończenia studiów,
4.  zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
5.  dokument lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera i programów finansowo - księgowych,
6.  kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
7.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8.  oświadczeni o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Kandydaci poddani będą 3-etapowemu konkursowi:
I etap – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów,
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności/ocena spełnienia warunków wskazanych alternatywnie w pkt.3 wymagań bezwzględnie koniecznych,
III etap – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne kandydata.
 
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy.
 
Dokumenty należy do dnia 31 października 2009r. złożyć osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19 w Oddziale Kadr pokój nr 303 lub drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu ( w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Sądu.
Etap II i III Konkursu odbędzie się w gmachu Sądu Rejonowego.
 
Inne informacje:
Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu egzaminu poprzez umieszczenie listy kandydatów, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 
ORGANIZATOR KONKURSU ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA KONKURSU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji
 
 
Kontakt
Punkt Informacyjny
 
tel.: (76)  754 47 40
 
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
tel. cent: (76) 754 47 00
fax.: (76) 754 47 10
(Prezes, Dyrektor Sądu,
II Wydział Karny,
V Wydział Gospodarczy,
Kuratorzy: pion dla dorosłych, Kasa )
 
ul. Kościuszki 1-3
59-220 Legnica
(I Wydział Cywilny)
 
ul. Andersa 12-13
59-220 Legnica
(III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
Kuratorzy: pion rodzinny)
 
NIP   691-10-61-713
REGON  000325191
 
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.