Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu

Barbara Siwiec

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220    Legnica
pok. 304,  III piętro
tel. (76) 754 47 20

e-mail: sekretariat.dyrektora@legnica.sr.gov.pl  

 

Dyrektor sądu:

  1. jest organem kierującym gospodarką finansową sądu,
  2. kieruje działalnością administracyjną sądu,  polegającą na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu,
  3. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  4. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  5. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  6. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu