Lekarze sądowi

Instytucję lekarza sądowego normuje:

• ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 ze zm.), która określa warunki, tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego oraz zasady jego funkcjonowania oraz rozporządzenia wykonawcze.

Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania.

Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Lekarz sądowy- zakres uprawnień

Na podstawie ustawy lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. ma nieposzlakowaną opinię;
5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
6.  ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Wykaz lekarzy sądowych

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.

Rejestr zaświadczeń

Wydanie zaświadczenia przez lekarza sądowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i  po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.
Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego. Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Właściwość

Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.
Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby.

Aktualny wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy znajduje się w odnośniku

Odnośnik do wykazu lekarzy sądowych

 

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-12
Publikacja w dniu:
2017-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-12
Publikacja w dniu:
2017-06-12
Opis zmiany:
b/d