Tłumacze przysięgli

Warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu  normuje - Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego ( Dz.U.2016.1222 tekst jednolity z dnia 2016.08.12).

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii
 • Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • zna język polski;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończyła studia wyższe;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na tłumacza przysięgłego".

 
Egzaminu na tłumacza przysięgłego  przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna, której członków  powołuje i odwołuje, w drodze decyzji, Minister Sprawiedliwości.

Uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nabywa osoba, która zdała egzamin.

Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.

Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

 • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka
 • polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
 • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
 • dokonywania tłumaczenia ustnego.

Tłumacz przysięgły jest obowiązany do:

 • wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa;
 • zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem;
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.


Akty wykonawcze normujące kwestie związane z tłumaczem  przysięgłym.

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 129),
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 128).


Powyższe akty prawne oraz, lista tłumaczy przysięgłych, informacje dla osób pragnących uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, stosowne formularze, przykładowe testy egzaminacyjne znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości


Wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych (wg województw)

 

Rejestr zmian dla: Tłumacze przysięgli

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych